แถลงข่าวโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

กำหนดการแถลงข่าว

โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

 

13.30 - 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

13.35 - 13.45 น. ชม VTR โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

13.45 - 13.50 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 

13.50 - 14.05 น. ประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ‘ทำไมเด็กยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเล่านิทาน อ่านหนังสือ’ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

 

14.05 – 14.35 น. เสวนา ‘13 ปี โครงการลับสมองฯ สร้างนักอ่านยุคดิจิทัล’ โดย วิทยากร  

 

- ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

 

- คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

 

- คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร mother&care

 

- คุณเจก รัตนตั้งตระกูล พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

 

- นางสาวธรพชรพรรณ พูลศรี ผู้ชนะเลิศ โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 1

 

14.35 - 14.45 น. เล่านิทานโชว์ โดย หนูน้อยนักเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

 

- ด.ญ.สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล (น้องโปโป) ชนะเลิศ ระดับอายุ 6 - 9 ปี

 

- ด.ญ.นภัทร รุ่งโรจันทร์ (น้องน้ำว้า) ชนะเลิศ ระดับอายุ 4 - 6 ปี

 

14.45 - 15.00 น. การแสดงโชว์ ‘รวมดาวหนูน้อยยอดนักเล่านิทาน’ 

จากโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 1 - 12

 

15.00 น.         ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / จบกิจกรรม

 

 

      หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม