รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : กรุงเทพฯ และภาคกลาง

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : กรุงเทพฯ และภาคกลาง
 
ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี
 
ด.ญ. ขวัญตะวัน กีรติเสริมสิน (แซลมอน)
ด.ญ. วรกมล ไหมเพ็ชร (บอส) 
ด.ช. พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ (ไวกิ้ง)
ด.ญ. ชุติมน นาคไพรัชช์ (เบลล์)
ด.ญ. ชญานิษฐ์ คลองโปร่ง (อันดา)
ด.ญ. ตุลยดา บัณฑิตนุกูล (ตุลย์)
ด.ช. ภคิน ภัทรจรรยากุล (ไตตั้น) 
ด.ช. พชร จิรดิลก (คิณ)
ด.ญ. ณภัทร วิรัชชัย (พิตต้า)
ด.ญ. วารี พานิช (วาวา) 
ด.ญ. พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ (น้ำหนึ่ง)
ด.ญ. ยูถิกา จาริยานนท์ (หนูดี)
ด.ช. ณฐดล เขียนดวงจันทร์ ( หมีพูห์)
ด.ญ. สุกฤตา ศรีสุนทร (หนูดี)
ด.ญ. ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์ (เธอรีส)
ด.ญ. วศินี มีรส (อิงอิง)
ด.ช. ณวรุจน์ ภู่รอด (โบเก้)
ด.ช. ศิษฎ์ธวัช ลิยะวราคุณ (โชกุน)
 
 
ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี
 
ด.ญ. พชรพร ธำรงเดชากุล (ลูกจันทร์)
ด.ญ. ณิชชานัท ไอริชเบิร์ก (ไอริช)
ด.ญ. สัณห์ธิชา อัศวโกสีย์ (เฟอร์กี้)
ด.ช. ธนภัทร์ มโนภินิเวศ (ปลื้ม)
ด.ญ. ธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์ (วุ้น)
ด.ญ. พรนรินทร์ บรรจงประเสริฐ (เบลล์)
ด.ญ. นิธินี จิตบรรเทิงพันธ์ (นินนี่)
ด.ญ. สาริศา กมลวิศิษฎ์ (เจมี่)
ด.ญ. วรินทร ศรีวรขาน (เปียโน)
ด.ช. พันวา ธนัพประภัสร์ (พันวา)
ด.ช. สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (บอส)
ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ (เมษา)
ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ (เบสท์)
ด.ช. ธารธรรม ตันสวัสดิ์ (ไตตั้น)
ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ (แก้ว)
 
 
หมายเหตุ
 
1. การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับใดๆ 
 
2. ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ( เฉพาะตัวแทน กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ) ต้องเข้าร่วมการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 (แผนที่ คลิกที่นี่) มิฉะนั้น ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 
3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวัน Orientation (วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่) ที่มาในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศและเป็นผู้รับเงินรางวัลแทนเด็ก
- สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อเด็ก (มีการระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง)
- สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทั้งผู้ปกครองที่รับเงินและเด็ก
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อบัญชีตรงกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก)
 
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 
5. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
รายละเอียดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ (คลิกที่นี่)
 
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 0 2241 8000 ต่อ 588 / 589  หรือ 085 931 0404
อีเมล : motherandcare@hotmail.com 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.motherandcare.in.th , facebook/motherandcare