ประมวลภาพผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

 

สรุปผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 

ประเภทเดี๋ยว ระดับอายุ 4-6 ปี

 

ชนะเลิศ : ด.ญ.ขวัญตะวัน กีรติเสริมสิน (แซลมอน)

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.พิชชากร โกกิละวาที (ไบต์)

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ญ.อมตา เจริญมิตร (ซูริ)

 

ขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน :

ด.ช.ศิษฎ์ธวัช ลริยะวราคุณ (โชกุน)

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ (ไวกิ้ง)

 

ชมเชยยอดเยี่ยม :

ด.ญ.ชุติมน นาคไพรัชช์ (เบลล์)

ด.ช. ภคิน ภัทรจรรยากุล (ไตตั้น)

ด.ญ.ยูถิกา จาริยานนท์ (หนูดี)

ด.ญ.ภัณฑิรา สุหอม (เพ้นท์)

ด.ช. พชร จิรดิลก (คิณ)

ด.ญ.อัยริ คิโมโตะ (อัยริ)

ด.ญ.ณภัทร วิรัชชัย (พิตต้า)

ด.ช. ณวรุจน์ ภู่รอด (โบเก้)

ด.ญ.วารี พานิช (วาวา)

ด.ญ.วศินี มีรส (อิงอิง)

ด.ช. ภูมิรพี หมู่โสภิญ (แทนไท)

ด.ญ.แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล (มินิ)

ด.ญ.ดาวปลายฟ้า อาษานอก (ปลายดาว)

ด.ญ.วรกมล ไหมเพ็ชร (บอส)

ด.ช. ภูมิพัฒน์ ช้างสนิท (อั่งเปา)

ด.ญ.ชญานิษฐ์ คลองโปร่ง (อันดา)

ด.ญ.นูรมา นาดี (นูรมา)

ด.ญ.สุกฤตา ศรีสุนทร (หนูดี)

ด.ช. ฐากูร ปัทมาวิไล (นะโม)

ด.ญ.ฟ้าใส วิไลเลิศพงศ์พันธ์ (ฟ้าใส)

ด.ญ.ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์ (เธอรีส)

ด.ญ.ตุลยดา บัณฑิตนุกูล (ตุลย์)

ด.ช. ณฐดล เขียนดวงจันทร์ (หมีพูห์)

ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ (น้ำหนึ่ง)

 

ประเภทเดี๋ยว ระดับอายุ 6-9 ปี

 

ชนะเลิศ : ด.ญ.ณิชชานัท ไอริซ เบิร์ก (ไอริช)

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ญ.ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้)

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (บอส)

 

ขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน :

ด.ญ.นิธินี จิตบรรเทิงพันธ์ (นินนี่)

ด.ช.ธารธรรม ตันสวัสดิ์ (ไตตั้น)

 

ชมเชยยอดเยี่ยม :

ด.ญ.ธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์ (วุ้น)

ด.ญ.พชรพร ธำรงเดชากุล (ลูกจันทร์)

ด.ญ.ปนิตา จันทร์ศรีราษฎร์ (เนย)

ด.ช.ต้องครรลอง ขันแก้ว (โยซู)

ด.ญ.เตชิตา คำภา (เซบาย)

ด.ญ.ดิษญาพร สำแดงสาร (กัสมา)

ด.ญ.พร้อมฉัตร วิทยสิงห์ (เพิร์ท)

ด.ญ.แก้ว พิณโสภณ (แก้ว)

ด.ช.พันวา ธนัพประภัสร์ (พันวา)

ด.ญ.ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ (เบสท์)

ด.ญ.ปพิชญา มณีวรรณ (ส้มป่อย)

ด.ญ.กัลย์กมล วะราบุตร (ใบข้าว)

ด.ญ.ฌัชชา ขันติกุล (คะน้า)

ด.ญ.พรนรินทร์ บรรจงประเสริฐ (เบลล์)

ด.ญ.วรินทร ศรีวรขาน (เปียโน)

ด.ญ.พิชญา ขจรจิตนนท์ (เมษา)

ด.ญ.สาริศา กมลวิศิษฎ์ (เจมี่)

ด.ช.ธนภัทร์ มโนภินิเวศ (ปลื้ม)

ด.ญ.สัณห์ธิชา อัศวโกสีย์ (เฟอร์กี้)