การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 

-  ประเภทเดี่ยว 4 – 6 ปี  : วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 

-  ประเภทเดี่ยว 6 – 9 ปี  : วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

 

เวลาลงทะเบียน 

 

-  ลงทะเบียน : เวลา 12.00 น. – 12.30 น.

 

-  เริ่มการประกวด : เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

 

หมายเหตุ : ลำดับการประกวด ใช้วิธีจับสลาก ณ จุดลงทะเบียน

 

สถานที่

 

ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/bCE3rBDMQGu

 

 

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี และ 6 - 9 ปี)

 

-  รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

 

-  รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

 

-  รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

 

-  ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน : รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม โดยรับทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก 

 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

1.  ต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

2.  ต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัคร มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

3.  ต้องเข้าร่วมการประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ 

 

4.  ผู้ผ่านเข้ารอบในฐานะ ตัวแทนของกรุงเทพฯ และภาคกลาง ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

5.  ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

 

6.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

7.  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 

ประเภท : เดี่ยว 4 - 6 ปี และ 6 - 9 ปี    

 

1.  การแนะนำตัว และแนะนำเรื่องที่จะเล่า / การแต่งกาย    10 คะแนน

    (ชุดนักเรียน) : ความเรียบร้อย

 

2.  วิธีการเล่าเรื่อง : ลีลาในการเล่า ความสนุกสนาน และความเป็นธรรมชาติ   20 คะแนน

 

3.  การใช้ร่างกายเป็นสื่อ : ความคิดสร้างสรรค์เรื่องการใช้ร่างกายเป็นสื่อ 20 คะแนน

    (ไม่เน้นอุปกรณ์ประกอบ)

 

4.  วิธีการนำเสนอ : ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ 20 คะแนน 

     ที่สอดคล้องกับวิธีการเล่า  

 

5.  เนื้อหา : การเลือกเรื่องเนื้อหาเหมาะสม การเรียงลำดับในการเล่า 10 คะแนน

 

6.  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า : ไหวพริบปฏิภาณ   10 คะแนน

 

7.  ความน่ารัก : ความสดใสสมวัย (สมวัย ใสซื่อ)   10 คะแนน

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

สอบถาม

โทร. 0 2241 8000 ต่อ 588 / 589  หรือ 085 931 0404

อีเมล : motherandcare@hotmail.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.motherandcare.in.th , facebook/motherandcare