โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประเภทการประกวด : ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 – 6 ปี และ 6 – 9 ปี

วันรับสมัคร : 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียดการสมัคร :

1. กรอกใบสมัคร และส่งผ่านช่องทางการรับสมัครที่กำหนดไว้

2. ทางโครงการฯ จะแจ้งยืนยันการสมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมลตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ประมาณ 1 สัปดาห์หลังได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

3. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว 4-6 ปี ต้องอายุ ไม่ต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร และไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 61) และผู้สมัครประเภทเดี่ยว 6-9 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 9 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 61) 

4. นิทานที่ใช้ประกวด มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเล่าจากที่ระบุในใบสมัครได้ โดยให้แจ้งชื่อนิทานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันประกวดรอบคัดเลือก

5. เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแจ้งวัน – เวลา และสถานที่ประกวดรอบคัดเลือก ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หรือติดตามที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th

6. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปีที่ผ่านมา ไม่สามารถประกวดระดับอายุเดิมได้อีก

 

เงื่อนไขการร่วมโครงการฯ :

1. ผู้ประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

2. ผู้ประกวดต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. ผู้ประกวดต้องเข้าประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลา ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ (กรณีมีเหตุขัดข้อง คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้ารับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

5. ผู้ที่สมัครร่วมโครงการฯ ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเป็นการลงคะแนนในทางลับ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ช่องทางรับสมัคร : 

1. สมัครออนไลน์  http://www.motherandcare.in.th/festival/ หรือที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th หรือ www.tkpark.or.th

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งทางอีเมล : motherandcare@hotmail.com หรือโทรสาร 02-241-5889 หรือไปรษณีย์ : นิตยสาร mother&care อาคาร GM Group เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่  หรือ https://bit.ly/2rAB1az

 

3. สมัครผ่านโรงเรียน หรือ หน่วยงานที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ 

 

เกณฑ์การตัดสิน :

เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือก : รวมคะแนนเต็ม    200 คะแนน

 

1. การแต่งกายและการแนะนำตัวเอง

- การแต่งกาย ความเรียบร้อย (ใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น)     10 คะแนน

- การแนะนำตัวและแนะนำเรื่องที่จะเล่า (ระบุชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล, ผู้วาดภาพประกอบ)   10 คะแนน

 

2. วิธีการนำเสนอ (เน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กที่เหมาะสมตามวัย) 

- ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน

- เทคนิคและลีลาในการเล่า        20 คะแนน

- ความสนุกสนาน         20 คะแนน

- น้ำเสียง และภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง (สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้)    20 คะแนน

 

3. การใช้ร่างกายเป็นสื่อ

- ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน

- ความสามารถในการใช้ร่างกายเป็นสื่อ       20 คะแนน

(ไม่เน้นอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์ประกอบการเล่า)

 

4. เนื้อหา 

- ความเหมาะสมของเนื้อเรื่องกับวิธีนำเสนอ      10 คะแนน

- เนื้อเรื่องเหมาะกับวัยและบุคลิก        10 คะแนน

- การเลือกเรื่อง (เหมาะสมกับวัย เนื้อเรื่องไม่มีความรุนแรงหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม)  10 คะแนน

- ความยาวของเนื้อหา (เวลาไม่เกิน 5 นาที)       10 คะแนน

 

5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไหวพริบปฏิภาณ 

- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไหวพริบปฏิภาณ      10 คะแนน

- คะแนนพิเศษ เช่น ความน่ารัก ความใสซื่อ ความมั่นใจ     10 คะแนน

  (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ) 

 

อัพเดท : วันที่ และสถานที่จัดประกวดรอบคัดเลือก

 

กรุงเทพฯ และภาคกลาง : วันที่ วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 7 - 8 ก.ค. 61 และ 14 - 15 ก.ค. 61 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ( แผนทีคลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/bCE3rBDMQGu )

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 7 - 8 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมโอทอป อบจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ( แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/CYdDSZMiUWx )

 

ภาคเหนือ : วันที่ 14 - 15 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ( แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/BLcAv6mtW4D2 )

 

ภาคใต้ : วันที่ 21 - 22 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ( แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/kRBfCz8kFZ42 )

 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อผู้สมัคร ตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อที่กรอกไว้ ล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนวันประกวดรอบคัดเลือก เพื่อแจ้งรายละเอียดการประกวดรอบคัดเลือก เช่น กำหนดการ วัน - เวลาลงทะเบียน และอื่นๆ ที่เกียวข้อง


สอบถามเพิ่มเติม :

โทร. 02-241-8000 ต่อ 582, 588, 589 หรือ 085-931-0404

www.motherandcare.in.thwww.facebook.com/motherandcare

www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub

อีเมล : motherandcare@hotmail.com